הרשמה למחלקה אחת- תשפ"ד 
שלב 1 מתוך 4
 
תעודת זהות *
תאריך לידה (dd/mm/yyyy) *
 

הערה :ניתן לצאת מהמערכת בכל שלב במהלך הרישום ולחזור להמשך הרשמה מאוחר יותר


מועמדים שאין להם מספר זהות ישראלי מתבקשים לפנות במייל register@bezalel.ac.il לקבלת טופס הרשמה במייל